Table of Contents

Johdanto.
Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen.
Sukupuolten välisten palkkaerojen kaventaminen.
Naisten urakehityksen edistäminen.
Tasa-arvotietoisuuden lisääminen kouluissa ja segregaation lieventäminen.
Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen parantaminen.
Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen.
Tasa-arvotyön resurssien vahvistaminen ja tasa-arvoselonteon laatiminen.
Hallituksen tasa-arvo-ohjelman toimeenpano, tarkistaminen ja seuranta.