Table of Contents

Abstract: Monitoring environmental effects of genetically modified organisms. Sammandrag: Övervakningen av miljöeffekter om genetisk modifierade organismer.