Table of Contents

Sammandrag (s. 5-6): Specialsysselsättningsenheterna för har svag ställning på arbetsmarknaderna : statistisk översikt över sysselsättningsservicen. Summary (s. 7-8): Special employment units for people who not readily employable : a sttistical review on employment services. Tiivistelmä suomeksi (s. 3-4).