Table of Contents

Livscykelmetoderna som stöd för företagens beslutsfattning - FINLCA-projektets slutrapport. The Forum of Life Cycle Methods for Supporting the Decision Making of Companies (FINLCA).