Table of Contents

OSA I.
Johdanto.
1. Johdanto.
OSA II Tutkimuksen teoreettinen viitekehys.
2. Lapset luomassa omaa kulttuuriaan.
3. Miten määritellään tunneäly?.
4. Tunneälyn käsitteellistäminen eri teorioiden hallussa.
OSA III Tutkimuksen metodologinen viitekehys.
5. Etnografia metodologiana.
6. Tieteenfilosofiset sitoumukset.
7. Lapsuudentutkimus.
8. Refleksiivisyys.
9. Etnografia aineistonkeruumetodina.
10. Etnografia analysointimenetelmänä.
OSA IV Tutkimuksen toteuttaminen.
11. Reflektiot osana tutkimuksen tekoa.
12. Analysointi.
OSA V Tutkimuksen tulokset.
13. Tunteiden havaitseminen (RULER).
14. Tunteiden ymmärtäminen (RULER)..
15. Tunteiden sanoittaminen (RULER).
16. Tunteiden esittäminen (RULER).
17. Tunteiden säätely (RULER).
OSA VI Pohdinta.
18. Pohdinta.
Lähteet.
Liitteet "But kids don't even have nerves" : an ethnographic study of children's emotional intelligence in everyday lives of kindergarten.