Table of Contents

Omslag; Forside; Titelside; Kolofon; Indhold; Forord; Velfærdsprogrammets specialundervisningsdel; Politisk og fagligt fokus; Specialpædagogiske indsatsformer og deres effekt; Undersøgelsens gennemførelse og hovedspørgsmål; Fornyelse og kontinuitet i forhold til eksisterende national og international effektforskning, teoretisk grundlag m.v.; Beskrivelse af delprojekterne; Teoretisk fundering af delprojekterne; Referencer; Effektundersøgelse af indsatsen over for børn og unge med lettere vanskeligheder; Forord til delprojektet om indsatsen over for børn og unge med lettere vanskeligheder. Elevernes mening om deres læringsmiljø og klasserumskulturFokuselevernes mening ... og deres klassekammeraters; EMK og SSD.
to perspektiver på den samme sag; Skolens udfordring; Lærernes perspektiv; Klasserumskultur.
hvad er det?; Elever med unikke personligheder og ressourcer; Den specialpædagogiske opgave rummer mere end fag-undervisning; En mangfoldighed af teoretiske begrundelser; Uddannelse.
formelle kvalifikationer?; Sammenfatning; DEL 2; Læringsmiljøer for elever med nedsat funktionsevne; Læringsmiljøer for elever med diagnosen ADHD; Om fokuseleverne; Læringsmiljøer. Inkluderende pædagogik.
intentioner og virkelighedens verden: et mixed methods forskningsprojektMixed Methods Design; Visuelt diagram over afhandlingens metode; Begrundelse for valg af analysevariable og undertemaer; Inklusionsteori; Analysen af data peger på følgende resultater; Resultaterne af analyserne i afhandlingen peger mod; Referencer; Pædagogiske vilkår ... for elever i komplicerede læringssituationer; Forord til delprojektet om pædagogiske vilkår for elever i komplicerede læringssituationer; Indledning. Projekt 'Læringsmiljøer for elever med nedsat funktionsevne'.
baggrund og rationaleProjektets metode/design; DEL 1; De tre aktørperspektiver; Forældrenes perspektiv; Forældrenes visioner; Overgange; Det gode ved skolen; ... og det dårlige ved skolen; Børnenes relationer til jævnaldrende; Forældrenes funktion i skole-hjem-samarbejdet; Lærernes opfattelse af skole-hjem-samarbejdet; Skolens udfordring; Elevernes perspektiv; Forskning om elevperspektiv på læring; Undersøgelsesredskaber; Elevens selvopfattelse af Skolefaglighed, Sociale relationer og Deltagelse (SSD). Resultater fra delprojektet "Effektundersøgelse af indsatsen over for børn og unge med lettere vanskeligheder"Skolerne, klasserne og eleverne i undersøgelsen; Problemtype samt arten af specialpædagogisk bistand; Undersøgelsens overordnede teoretiske baggrund; Metoderne i undersøgelsen; Valg af outcomevariable; Sammenhænge mellem lærernes holistiske vurdering af effekt og andre variable i undersøgelsen; Resultater fra fokusgruppeinterview i juni 2008 med observatører og stipendiater; Konklusion; Referencer. Specialundervisningen har været i fokus siden midten af 1980'erne, hvor der blev registreret en stor stigning i antallet af elever, der modtog specialundervisning. Nye tal viser, at specialundervisning i dag lægger beslag på omkring en femtedel af folkeskolens samlede ressourcer. Det er derfor naturligt at stille spørgsmålet, om specialundervisningen har nogen effekt. Denne bog bringer resultaterne fra den første danske effektundersøgelse af specialundervisningen siden 1960. Resultaterne viser, at der er en ganske god effekt af folkeskolens specialundervisning: Specialundervisningseleverne gør f.