Table of Contents

Abstract (s. 238). Sammandrag (s. 240): Dematerialisation : möjligheterna av informations- och kommunikationsteknologi och service. Tiivistelmä (s. 239): Dematerialisaatio : tieto- ja viestintäteknologian ja palvelujen mahdollisuudet.