Table of Contents

Chocó on syrjäinen ja biologisesti monimuotoinen alue Pohjois-Tyynenmeren rannikolla Kolumbiassa. Kyseinen alue on koti useille Embera-alkuperäiskansan jäsenille sekä Afrikasta polveutuville yhteisöille. Ryhmät jakavat ja haastavat kolonialismin, väkivaltaisuuksien, riiston sekä sorron värittämän historian. Tämä väitöskirja tarkastelee tapoja, joilla Chocón paikalliset yhteisöt haastavat ja muokkaavat heitä koskevia kysymyksenasetteluja. Se keskittyy yhteisöjä koskeviin huolenaiheisiin, jotka liittyvät biologisen monimuotoisuuden suojelun vaikutuksiin, kehitysinfrastruktuuriin ja huumekauppaan. Ensimmäiseksi väitöskirja tarkastelee haasteita, jotka liittyvät maailmanlaajuisten muutosten ja paikallisten huolenaiheiden tutkimiseen. Tämän jälkeen työ kehittelee Chocóssa kerätyn etnografisen aineiston perusteella metodologiaa käsittelemään ympäristöön liittyviä arvoristiriitoja liittyen alueella sijaitsevan Utrían kansallispuiston käyttöön. Kolmanneksi väitöskirja tutkii paikallisyhteisöjen sosiaalista protestia liittyen pienen vesivoimalan rakentamiseen puiston alueelle. Havainnot haastavat tulkinnan, jonka mukaan infrastruktuurin hyväksyntä tai vastustaminen alkuperäiskansojen toimesta liittyy suoraan myös alkuperäiskansojen elämäntapojen puolustamiseen tai uhmaamiseen. Neljänneksi, ajelehtivaa kokaiinia on viime aikoina päätynyt Chocón rannikkoalueelle maan huumeiden vastaisen sodan seurauksena. Chocóssa ilmiöön viitataan nimellä Valkoinen kala, ja tässä työssä aihetta lähestytään tarkastelemalla siihen liittyviä käytänteitä ja muutoksia paikallisessa kontekstissa. Viidenneksi, Utrían kansallispuistoa tutkitaan visuaalisesti rytmien ja ajallisuuksien paikkana. Lopuksi esitetään, että paikallisten yhteisöjen hyödyntämät mekanismit heitä koskevissa keskusteluissa horjuttavat valtasuhteita epävarmoissa oloissa ja tarjoavat vaihtoehtoisia solidaarisuuden ja rinnakkaiselon narratiiveja, joilla lähestyä huolenaiheita.