Table of Contents

Abstract: Development needs for resident-oriented building renovation and modernisation. Sammandrag: Utvecklingsbehoven för invånarorienterad ombyggnad.