Mitochondrial-Targeted Plastoquinone Derivatives. Effect on Senescence and Acute Age-Related Pathologies.

Added 3959 days ago (29.01.2011)
Authors: Skulachev MV, Antonenko YN, Anisimov VN, Chernyak BV, Cherepanov DA, Chistyakov VA, Egorov MV, Kolosova NG, Korshunova GA, Lyamzaev KG, Plotnikov EY, Roginsky VA, Severina II, Severin FF, Shkurat TP, Tashlitsky VN, Shidlovsky KM, Vyssokikh MY, Zamyatnin AA, Zorov DB, Skulachev VP
PubMed id: 21269268
Read article