The Arabidopsis eukaryotic translation initiation factor 3, subunit F (AteIF3f), is required for pollen germination and embryogenesis

Added 4466 days ago (27.05.2010)
Authors: Chuan Xia, Yu-Jiao Wang, Wen-Qing Li, Yi-Ran Chen, Yi Deng, Xue-Qin Zhang, Li-Qun Chen, De Ye
Journal: Plant Journal
Read article