Classifications of moderate to severe asthma phenotypes in Japan and analysis of serum biomarkers: A Nationwide Cohort Study in Japan (NHOM Asthma Study)

Added 32 days ago (07.07.2022)
Authors: Maho Suzukawa; Ken Ohta; Yuma Fukutomi; Hiroya Hashimoto; Takeo Endo; Masahiro Abe; Yosuke Kamide; Makoto Yoshida; Yoshihiro Kikuchi; Toshiyuki Kita; Kenji Chibana; Yasushi Tanimoto; Kentaro Hyodo; Shohei Takata; Toshiya Inui; Masahide Yasui; Yoshinori Harada; Toshio Sato; Yumi Sakakibara; Yoshiaki Minakata; Yoshikazu Inoue; Shinji Tamaki; Tsutomu Shinohara; Kazutaka Takami; Motofumi Tsubakihara; Masahide Oki; Kentaro Wakamatsu; Masahide Horiba; Gen Ideura; Koko Hidaka; Akiko M Saito; Nobuyuki Kobayashi; Masami Taniguchi
Read article