Molecules, Vol. 27, Pages 4337: A Novel ERK2 Degrader Z734 Induces Apoptosis of MCF–7 Cells via the HERC3/p53 Signaling Pathway

Added 35 days ago (07.07.2022)
Authors: Shiyao Xu; Yan Xiong; Rui Yao; Rong Tian; Zhuqing Meng; Mohamed Y. Zaky; Beibei Fu; Dong Guo; Lulu Wang; Feng Lin; Xiaoyuan Lin; Haibo Wu
Journal: Molecules
Read article