Membranes, Vol. 12, Pages 694: Mechanism Study of Proteins under Membrane Environment

Added 42 days ago (07.07.2022)
Authors: Yue Zhang; Xiaohong Zhu; Honghui Zhang; Junfang Yan; Peiyi Xu; Peng Wu; Song Wu; Chen Bai
Journal: Molecules
Read article