Chinese Herbal Formula Huayu-Qiangshen-Tongbi Decoction Attenuates Rheumatoid Arthritis through Upregulating miR-125b to Suppress NF-κB-Induced Inflammation by Targeting CK2

Added 41 days ago (05.07.2022)
Authors: Xiu-min Chen, Kai-xin Gao, Xiao-Dong Wu, Huang-sheng Liang, Ze-hao Liu, Mao-jie Wang, Li-yan Mei, Qing-chun Huang, and Run-yue Huang
Read article