Agriculture, Vol. 12, Pages 962: Excessive Nitrogen Application Leads to Lower Rice Yield and Grain Quality by Inhibiting the Grain Filling of Inferior Grains

Added 43 days ago (05.07.2022)
Authors: Can Zhao; Guangming Liu; Yue Chen; Yan Jiang; Yi Shi; Lingtian Zhao; Pingqiang Liao; Weiling Wang; Ke Xu; Qigen Dai; Zhongyang Huo
Journal: Molecules
Read article