Association Between Thyroid Dysfunction and Incidence of Atrial Fibrillation in Patients With Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy

Added 41 days ago (04.07.2022)
Authors: Xiangbin Meng; Xu-Liang Wang; Zhi-yuan Zhang; Kuo Zhang; Jun Gao; Ji-lin Zheng; Jing-Jia Wang; Yu-peng Liu; Jie Yang; Chen Li; Yi-Tian Zheng; Chunli Shao; Wen-Yao Wang; Yi-Da Tang
Read article