Cancers, Vol. 14, Pages 3274: HBV preS Mutations Promote Hepatocarcinogenesis by Inducing Endoplasmic Reticulum Stress and Upregulating Inflammatory Signaling

Added 44 days ago (04.07.2022)
Authors: Wenbin Liu; Shiliang Cai; Rui Pu; Zixiong Li; Donghong Liu; Xinyu Zhou; Jianhua Yin; Xi Chen; Liping Chen; Jianfeng Wu; Xiaojie Tan; Xin Wang; Guangwen Cao
Journal: Molecules
Read article