JPM, Vol. 12, Pages 1102: Patterns and Characteristics of SKYLINE-Lumipoint Feature in the Catheter Ablation of Atypical Atrial Flutter: Insight from a Novel Lumipoint Module of Rhythmia Mapping System

Added 37 days ago (04.07.2022)
Authors: Cheng-Hung Li; Li-Wei Lo; Ankit Jain; Yu-Cheng Hsieh; Yenn-Jiang Lin; Shih-Lin Chang; Fa-Po Chung; Yu-Feng Hu; Tze-Fan Chao; Jo-Nan Liao; Ting-Yung Chang; Chin-Yu Lin; Isaiah Carlos Lugtu; An Nu-Khanh Ton; Shin-Huei Liu; Wen-Han Cheng; Chih-Min Liu; Cheng-I Wu; Shih-Ann Chen
Journal: Molecules
Read article