Diagnosis, treatment, and prevention of severe acute hepatitis of unknown etiology in children

Added 38 days ago (01.07.2022)
Authors: Ying-Hu Chen; Jin-Gan Lou; Zi-Hao Yang; Qing-Jiang Chen; Chun-Zhen Hua; Sheng Ye; Chen-Mei Zhang; Jie Chen; Zong-Wei Huang; Jin-Dan Yu; Zhi-Gang Gao; Qiang Shu
Read article