Viruses, Vol. 14, Pages 1453: Enhancing the Immunogenicity of Vaccinia Virus

Added 50 days ago (30.06.2022)
Authors: Sergei N. Shchelkunov; Stanislav N. Yakubitskiy; Alexander A. Sergeev; Ekaterina V. Starostina; Ksenia A. Titova; Stepan A. Pyankov; Galina A. Shchelkunova; Mariya B. Borgoyakova; Alexey M. Zadorozhny; Lyubov A. Orlova; Denis N. Kisakov; Larisa I. Karpenko
Journal: Viruses
Read article