Forests, Vol. 13, Pages 1024: Time-Lag Effect of Climate Conditions on Vegetation Productivity in a Temperate Forest–Grassland Ecotone

Added 47 days ago (29.06.2022)
Authors: Xinyue Liu; Yun Tian; Shuqin Liu; Lixia Jiang; Jun Mao; Xin Jia; Tianshan Zha; Kebin Zhang; Yuqing Wu; Jianqin Zhou
Journal: Molecules
Read article