Water, Vol. 14, Pages 2076: Managing Water Level for Large Migratory Fish at the Poyang Lake Outlet: Implications Based on Habitat Suitability and Connectivity

Added 47 days ago (29.06.2022)
Authors: Huifeng Li; Hui Zhang; Lixiong Yu; Kun Cao; Dengqiang Wang; Xinbin Duan; Fang Ding; Zhihui Mao; Ke Wang; Shaoping Liu; Sheng Wang; Daqing Chen; Lin Wang
Journal: Molecules
Read article