Nutrients, Vol. 14, Pages 2676: Functional Fiber Reduces Mice Obesity by Regulating Intestinal Microbiota

Added 51 days ago (28.06.2022)
Authors: Mengdi Zhang; Jianhua Liu; Chen Li; Jianwei Gao; Chuanhui Xu; Xiaoyu Wu; Tiesheng Xu; Chenbin Cui; Hongkui Wei; Jian Peng; Rong Zheng
Journal: Nutrients
Read article