Animals, Vol. 12, Pages 1655: Optimization of Milk Substitutes for the Artificial Rearing of Chinese Tree Shrews (Tupaia belangeri chinensis)

Added 41 days ago (28.06.2022)
Authors: Jia-Qi Chen; Qingyu Zhang; Dandan Yu; Rui Bi; Yuhua Ma; Yijiang Li; Long-Bao Lv; Yong-Gang Yao
Journal: Molecules
Read article