An ensemble forecast system for tracking dynamics of dengue outbreaks and its validation in China

Added 51 days ago (27.06.2022)
Authors: Yuliang Chen; Tao Liu; Xiaolin Yu; Qinghui Zeng; Zixi Cai; Haisheng Wu; Qingying Zhang; Jianpeng Xiao; Wenjun Ma; Sen Pei; Pi Guo
Read article