Genes, Vol. 13, Pages 1159: Whole Transcriptome Sequencing Reveals Drought Resistance-Related Genes in Upland Cotton

Added 47 days ago (27.06.2022)
Authors: Juyun Zheng; Zeliang Zhang; Yajun Liang; Zhaolong Gong; Nala Zhang; Allah Ditta; Zhiwei Sang; Junduo Wang; Xueyuan Li
Journal: Genes (Basel)
Read article