Foods, Vol. 11, Pages 1888: Digital PCR-Based Characterization of a g10evo-epsps Gene-Specific Matrix Reference Material for Its Food and Feed Detection

Added 44 days ago (25.06.2022)
Authors: Xiaoyun Chen; Huiru Yu; Pengfei Wang; Cheng Peng; Xiaofu Wang; Xiaoli Xu; Junfeng Xu; Jingang Liang; Liang Li
Journal: Molecules
Read article