Nutrients, Vol. 14, Pages 2623: High Diet Quality Is Linked to Low Risk of Abdominal Obesity among the Elderly Women in China

Added 47 days ago (24.06.2022)
Authors: Lixin Hao; Hongru Jiang; Bing Zhang; Huijun Wang; Jiguo Zhang; Wenwen Du; Chunlei Guo; Zhihong Wang; Liusen Wang
Journal: Nutrients
Read article