Effects of <em>Pasteurella multocida</em> on Histopathology, miRNA and mRNA Expression Dynamics in Lung of Goats

Added 54 days ago (24.06.2022)
Authors: Wencan Zhang; Zizhuo Jiao; Huixian Huang; Yanru Wu; Haotian Wu; Zhiyong Liu; Zhenxing Zhang; Qi An; Yiwen Cheng; Si Chen; Churiga Man; Li Du; Fengyang Wang; Qiaoling Chen
Journal: Animals
Read article