Effects of Dietary Fiber, Crude Protein Level, and Gestation Stage on the Nitrogen Utilization of Multiparous Gestating Sows

Added 54 days ago (24.06.2022)
Authors: Min Yang; Lun Hua; Zhengyu Mao; Yan Lin; Shengyu Xu; Jian Li; Xuemei Jiang; De Wu; Yong Zhuo; Jiankui Huang
Journal: Animals
Read article