Naringenin Ultrafine Powder Was Prepared by a New Anti-Solvent Recrystallization Method

Added 48 days ago (24.06.2022)
Authors: Xiaonan Zhang; Yan Huang; Yufei Shi; Mengyu Chen; Lubin Zhang; Yimin An; Zhiwei Liu
Journal: Nanomaterials
Read article