N-Butanol Extract of Modified You-Gui-Yin Attenuates Osteoclastogenesis and Ameliorates Osteoporosis by Inhibiting RANKL-Mediated NF-κB Signaling

Added 46 days ago (24.06.2022)
Authors: Qinghe Zeng; Rui Xu; Houfu Ling; Shan Zhao; Xu Wang; Wenhua Yuan; Mancang Gu; Taotao Xu; Pinger Wang; Hongfeng Ruan; Hongting Jin; Hangbo Qu; Fusheng Ye; Jiali Chen
Read article