Machines, Vol. 10, Pages 507: A Robust Gaussian Process-Based LiDAR Ground Segmentation Algorithm for Autonomous Driving

Added 56 days ago (23.06.2022)
Authors: Xianjian Jin; Hang Yang; Xin Liao; Zeyuan Yan; Qikang Wang; Zhiwei Li; Zhaoran Wang
Journal: Molecules
Read article