Agronomy, Vol. 12, Pages 1511: Contrasting Adaptation Mechanisms of Golden Camellia Species to Different Soil Habitats Revealed by Nutrient Characteristics

Added 53 days ago (23.06.2022)
Authors: Xianliang Zhu; Jianmin Tang; Huizhen Qin; Kundong Bai; Zongyou Chen; Rong Zou; Shengyuan Liu; Quanguang Yang; Xiao Wei; Shengfeng Chai
Journal: Molecules
Read article