Water, Vol. 14, Pages 2006: Projection of Future Water Resources Carrying Capacity in the Huang-Huai-Hai River Basin under the Impacts of Climate Change and Human Activities

Added 47 days ago (23.06.2022)
Authors: Mingming Xie; Chengfeng Zhang; Jianyun Zhang; Guoqing Wang; Junliang Jin; Cuishan Liu; Ruimin He; Zhenxin Bao
Journal: Molecules
Read article