Fasting blood glucose-to-glycated hemoglobin ratio and all-cause mortality among Chinese in-hospital patients with acute stroke: a 12-month follow-up study

Added 49 days ago (23.06.2022)
Authors: Zhong-ming Cai, Man-man Zhang, Ren-qian Feng, Xu-dong Zhou, Hao-man Chen, Zhi-peng Liu, Yan-zhi Wu, Qun-li Lin, Sheng-lie Ye, Cheng-wei Liao, Xue-rong Huang, Le-qiu Sun, Bo Yang and Bei-lei Zhu
Read article