Targeting Inhibition of Accumulation and Function of Myeloid-Derived Suppressor Cells by Artemisinin via PI3K/AKT, mTOR, and MAPK Pathways Enhances Anti-PD-L1 Immunotherapy in Melanoma and Liver Tumors

Added 51 days ago (22.06.2022)
Authors: Mengqi Zhang, Lulu Wang, Wan Liu, Tian Wang, Francesco De Sanctis, Lifang Zhu, Guizhong Zhang, Jian Cheng, Qin Cao, Jingying Zhou, Aldo Tagliabue, Vincenzo Bronte, Dehong Yan, Xianchun Wan, and Guang Yu
Read article