Nutrients, Vol. 14, Pages 2592: Global, Regional, and National Burden of Protein–Energy Malnutrition: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study

Added 57 days ago (22.06.2022)
Authors: Xu Zhang; Lu Zhang; Yuanchun Pu; Min Sun; Yan Zhao; Dan Zhang; Xin Wang; Yarui Li; Dan Guo; Shuixiang He
Journal: Nutrients
Read article