Plants, Vol. 11, Pages 1652: Genetic Diversity and Structure of Persian Walnut (Juglans regia L.) in Pakistan: Implications for Conservation

Added 55 days ago (22.06.2022)
Authors: Ephie A. Magige; Peng-Zhen Fan; Moses C. Wambulwa; Richard Milne; Zeng-Yuan Wu; Ya-Huang Luo; Raees Khan; Hong-Yu Wu; Hai-Ling Qi; Guang-Fu Zhu; Debabrata Maity; Ikramullah Khan; Lian-Ming Gao; Jie Liu
Journal: Molecules
Read article