Mediastinal Shift Angle in Fetal MRI Is Associated With Prognosis, Severity, and Cardiac Underdevelopment in Left Congenital Diaphragmatic Hernia

Added 57 days ago (21.06.2022)
Authors: Xueyao Wang; Qi Shi; Weihua Pan; Weipeng Wang; Wenjie Wu; Ming Liu; Wei Xie; Xinyun Wang; Jun Wang
Read article