Stimulatory G-Protein <em>α</em> Subunit Modulates Endothelial Cell Permeability Through Regulation of Plasmalemma Vesicle-Associated Protein

Added 49 days ago (20.06.2022)
Authors: Lifan He; Hanlin Lu; Xuyang Ji; Jianying Chu; Xiaoteng Qin; Min Chen; Lee S Weinstein; Jiangang Gao; Jianmin Yang; Qunye Zhang; Cheng Zhang; Wencheng Zhang
Read article