Sensors, Vol. 22, Pages 4621: SPCBIG-EC: A Robust Serial Hybrid Model for Smart Contract Vulnerability Detection

Added 56 days ago (19.06.2022)
Authors: Lejun Zhang; Yuan Li; Tianxing Jin; Weizheng Wang; Zilong Jin; Chunhui Zhao; Zhennao Cai; Huiling Chen
Journal: Sensors
Read article