Forests, Vol. 13, Pages 953: Over-Expression of Larch DAL1 Accelerates Life-Cycle Progression in Arabidopsis

Added 53 days ago (17.06.2022)
Authors: Zha-Long Ye; Qiao-Lu Zang; Dong-Xia Cheng; Xiang-Yi Li; Li-Wang Qi; Wan-Feng Li
Journal: Molecules
Read article