B7-1 mediates podocyte injury and glomerulosclerosis through communication with Hsp90ab1-LRP5-β-catenin pathway

Added 56 days ago (17.06.2022)
Authors: Jiemei Li; Jing Niu; Wenjian Min; Jun Ai; Xu Lin; Jinhua Miao; Shan Zhou; Ye Liang; Shuangqin Chen; Qian Ren; Kunyu Shen; Qinyu Wu; Xiaolong Li; Weiwei Shen; Fan Fan Hou; Youhua Liu; Peng Yang; Lili Zhou
Read article