Cells, Vol. 11, Pages 1947: Quantitative Succinyl-Proteome Profiling of Turnip (Brassica rapa var. rapa) in Response to Cadmium Stress

Added 53 days ago (17.06.2022)
Authors: Xiong Li; Danni Yang; Yunqiang Yang; Guihua Jin; Xin Yin; Yan Zheng; Jianchu Xu; Yongping Yang
Journal: Molecules
Read article