Agronomy, Vol. 12, Pages 1412: Soybean Yield Response of Biochar-Regulated Soil Properties and Root Growth Strategy

Added 62 days ago (12.06.2022)
Authors: Di Wu; Weiming Zhang; Liqun Xiu; Yuanyuan Sun; Wenqi Gu; Yuning Wang; Honggui Zhang; Wenfu Chen
Journal: Molecules
Read article