JCM, Vol. 11, Pages 3360: The Association between General Anesthesia and New Postoperative Uses of Sedative–Hypnotics: A Nationwide Matched Cohort Study

Added 64 days ago (11.06.2022)
Authors: Chen-Yu Tai; Hsin-Yi Liu; Juan P. Cata; Ying-Xiu Dai; Mu-Hong Chen; Jui-Tai Chen; Tzeng-Ji Chen; Hsiang-Ling Wu; Yih-Giun Cherng; Chun-Cheng Li; Chien-Wun Wang; Ying-Hsuan Tai
Journal: Molecules
Read article