Tyrosine phosphorylation tunes chemical and thermal sensitivity of TRPV2 ion channel

Added 61 days ago (10.06.2022)
Authors: Xiaoyi Mo; Peiyuan Pang; Yulin Wang; Dexiang Jiang; Mengyu Zhang; Yang Li; Peiyu Wang; Qizhi Geng; Chang Xie; Hai-Ning Du; Bo Zhong; Dongdong Li; Jing Yao
Journal: eLife
Read article