Association Between Abdominal Obesity and Subsequent Vertebral Fracture Risk

Added 74 days ago (02.06.2022)
Authors: Hao-Wei Xu; Hao Chen; Shu-Bao Zhang; Yu-Yang Yi; Xin-Yue Fang; Tao Hu; Xiao-Yong Ge; Shan-Jin Wang
Read article